Google Tag Manager实战指南(最新版)

Google Tag Manager实战指南(最新版)

Google Tag Manager实战指南(最新版)

课程介绍  
    1、容器的导入与导出 
    2、第三方代码部署 
    3、跨子域跟踪 
    4、跨站跟踪与优化 
    5、维度的设置 
    6、用UserID将GA与后台数据打通 
    7、事件跟踪的6种方法 
    8、虚拟页面跟踪单页应用 
    9、广告参数传递的另一种方法 
    10、获取用户的IP 

    11、站内广告展示跟踪 
    12、跟踪用户复制行为 
    13、跟踪页面访问深度 
    14、数据层的应用 
    15、表单提交跟踪 

推荐课程